3.2 Autorzy

Nikita Andrejevs jest asystenetem ds. badań i doktorantem na Wydziale Teologii, Uniwersytetu Łotewskiego (Ryga, Łotwa). Jego obecne badania obejmują historię wczesnego chrześcijaństwa.

Anne Brædder jest asystentką ds. badań na Uniwesytecie w Aarhus i Roskilde (Dania). Jej obszarem badań jest historia kultury (historia płci i pracy) w XX-wiecznej Danii, studia pamięci i historii państwowej. Jej praca doktorancka (2017) skupiła się na rekonstrukcji II Wojny Światowej i żywej historii w muzeach na świeżym powietrzu analizując historyczną świadomość wrażenia aktorów.

Małgorzata Dąbrowska jest doktorantką w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych w Szczecinie i stypendystką w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (Polska). Jej obszar badań skupia się na historii terytoriów zachodnich Polski od średniowiecza, a w szczególności na rozwoju regionalizmu w regionie Lubusza przy granicy z Niemcami.

Alexandr Filyushkin jest historykiem na Państwowym Uniwersytecie w Sankt-Petersburgu. Jest kierownikiem Działu Studiów Słowiańskich i Bałkańskich w Instytucie Historii. Jego badanie skupia się na wczesnej historii nowożytnej Rosji i Inflantów.

Herle Forbrich studiowała kulturoznawstwo na Europejskim Uniwerystecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (praca Dwory bez ich panów. Miejsca historii w 20 wieku we Wschodniej Elbie). Pracuje w nauczaniu dorosłych od 2009 dla Nordsee Akademie, Academia Baltica i VHS Leck.

Anders Fröjmark jest profesorem nadzwyczajnym Historii na Uniwersytecie Linneusza, Kalmar, Szwecja. Jego badania zajmują się głównie kultem świętych w skandynawskim średniowieczu, jest członkiem zespołu projektu „Odwzorowywanie Żywej Religii – średniowieczne kulty świętych w Szwecji i Finlandii”. Inny projekt zajmuje się kobiecym sprawowaniem władzy w późnym średniowieczu, biorąc za przykład Księżną Ingeborg Håkansdotter (1301–1361). Jego publikacje zawierają pracę doktorską Mirakler och helgonkult: Linköpings biskopsdöme under senmedeltiden (Uppsala, 1992). Jest również współredaktorem publikacji Region Bałtycki: Konflikty i współpraca: Droga z Przeszłości w Przyszłość (Tallinn, 2004).

Jörg Hackmann jest profesorem wydziału Historii Centralnej i Wschodniej Europy na Uniwersytecie Szczecińskim (Polska) i również związany z Uniwersytetem w Greifswald (Niemcy). Szeroko publikował na temat historii ponadnarodowej Regionu Morza Bałtyckiego, Wschodniej i Centralnej Europy w okresach nowożytnych. Ostatnio redagował polskie tłumaczenie książki Michael’a North’a Bałtyk. Historia. (Neriton, 2019). Inne książki zawierają Kulturę Stowarzyszeniową i Społeczeństwo Obywatelskie w Północno-Wshodniej Europie. Funkcje Regionalne i Kontekst Europejski (Böhlau, 2012). Ostatnie badania skupiają się na związkach pogranicznych i historii wstrzemięźliwości alkoholowej w regionie Morza Bałtyckiego.

Giedrius Janauskas jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Studiów Regionalnych, Katedrze Nauk Politycznych i Dyplomacji i pracownikiem naukowym Litewskiego Instytutu Emigracji, obydwa na Uniwersytecie Witolda Wielkiego (VMU), Kowno, Litwa. Obecnie prodziekan Katedry Nauk Humanistycznych na VMU. Obszar badań: Demos Dyplomacja podczas okresu Zimnej Wojny, działalność polityczna bałtyckich emigrantów po II Wojnie Światowej, formowanie regionu Morza Bałtyckiego.

Vitalija Kasperavičiūtė jest starszym administratorem dwóch wydziałów (Wydziału Historii i Filozofii) i wykładowcą historii na Universytecie Witolda Wielkiego (Litwa). Jej praca doktorska koncentrowała się na polityce emigracyjnej Litwy w latach 1918-1940. Teraz jej obszarem zainteresowania jest historia nauki Litwy w latach 1918-1940 i historia kultury w społeczeństwach litewskich za granicą.

Eugen Kotte jest profesorem Dydaktyki Historii i Historii Współczesnej na Uniwersytecie w Vechcie od 2008 roku. Jego badanie skupia się na mitach historycznych i stereotypach narodowych, analizach podręczników międzynarodowych, narracji historycznej i aspektach Nowej Historii Kulturowej.

Juhan Kreem jest pracownikiem naukowym w Archiwach Miejskich Tallinna (Estonia). Jego głównym obszarem zainteresowań jest historia krajów bałtyckich w okresie średniowiecznym i wczesnonowożytnym. Publikuje szeroko o historii Zakonu Krzyżackiego, Reformacji i historii miejskiej. W ostatnich latach miał wkład w tematy średniowieczne w podręcznikach ogólnych dotyczących historii Regionu (tj. Das Baltikum. Geschichte einer europäischen Region. Bd. 1, Von der Vor- und Frühgeschichte bis zum Ende des Mittelalters. pod redakcją Karsten Brüggemann, Detlef Henning, Konrad Meier, Ralph Tuchtenhagen. Stuttgart, 2018). Jest redaktorem naczelnym serii Vana Tallinn (Stary Tallinn).

Lea Kõiv jest archiwistką, historyczką i zastępcą dyrektora Archiwów Miejskich w Tallinnie (Estonia). Opublikowała prace dotyczące kościoła i historii religii Estonii, zwłaszcza Tallinna w okresie wczesnonowożytnym i o historii Archiwów Miejskich w Tallinnie. Jest redaktorką i współredaktorką kilku publikacji archiwów miejskich.

Janet Laidla jest wykładowcą Historii Estońskiej na Uniwersytecie w Tartu (Estonia). Jej praca doktorska skoncentrowała się na wczesnowspółczesnej historiografii w Estonii i Inflantach. Jej obecne zainteresowania badawcze to historia kultury i nauki w Estonii podczas okresów wczesno-współczesnych i współczesnych.

Mati Laur jest profesorem Historii Współczesnej na Uniwersytecie w Tartu (Estonia). Jego obecne zainteresowania badawcze to historia kultury obszaru bałtyckiego w Imperium Rosyjskim w XVIII wieku (Verwaltungsgeschichte) i emancypacja chłopstwa (Bauernbefreiung) w prowincjach bałtyckich. Jest redaktorem naczelnym (wraz z Karsten Brüggemann) dziennika historii Bałtyku Forschungen zur baltischen Geschichte.

Michael Meichsner studiował historię, historię sztuki i niemiecką literaturę współczesną. Od 2013 roku Meichsner piszę swój doktorat na Uniwersytecie w Greifswald. Jego praca dotyczy Gotlandii jako regionu granicznego w historii Unii Danii i Szwecji.

Paweł Migdalski, dr, adiunkt na Uniwersytecie Szczcińskim (Polska). Jego obszar badań to historiografia, polityka pamięci, studia pamięci od średniowiecza aż do XXI wieku w Polsce, Pomorzu regionie Morza Bałtyckiego.

Ilgvars Misāns od 2002 roku jest profesorem zwyczajnym Historii Średniowiecza na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze (Łotwa). Misāns bada średniowieczną historię Łotwy, zwłaszcza historię Rygi.

Christian Pletzing jest historykiem, kierownikiem dla projektu Historii Morza Bałtyckiego i dyrektorem Academia Baltica/Akademiezentrum Sankelmark (Niemcy). Jego badanie skupia się na historii niemiecko-polskiej i stosunków niemiecko-bałtyckich.

Anne Sørensen jest badaczką i historyczką pracującą na Uniwersytecie w Aarhus (Dania). Posiada doktorat ze wspólczesnej historii europejskiej i wydała książki i artykuły dotyczące historii terroryzmu. Dziś jej głównymi obszarami pracy są historia cyfrowa i rozpowszechnianie badań historycznych poprzez stronę internetową www.danmarkshistorien.dk.

Valdis Tēraudkalns jest profesorem Historii Religii i Kościoła na Wydziale Teologii, Uniwersytetu Łotewskiego (Ryga, Łotwa). Jego obecne badania skupiają się nad interakcją pomiędzy religia, a polityką w XIX i XX wieku.